28. februar 2024 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

Privatlivspolitik

23-05-2018

 

Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune - LAFAKs dataansvar

Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

LAFAK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Birthe Skovholm

Adresse: Kirkehavegaard, Kirkehaven 10

CVR: 69289916

Telefonnr.: 48170891

Mail: lafak@lafak.dk

Website: www.lafak.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:
 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og medlemsnummer

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.  

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 ·        
Foreningensberettigede (legitime) interesser i
     at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
·        
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
·        
Behandling efter lovkrav
·         Behandling med samtykke

 

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·        
Foreningens medlemshåndtering herunder kontingentopkrævning
·        
Levering af varer, f.eks. bøger, du har bestilt
·        
Indkaldelse til generalforsamling og meddelelser om foreningens 
     arrangementer
·        Administration af din relation til foreningen

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·         Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.,
      herunder i forhold til generalforsamling
·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af
      kontingent m.v.
·         Afholdelse af sociale arrangementer, foredrag, byvandringer samt andre
      aktiviteter
·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret
      aktivitet eller situation i foreningen
·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
      medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
·         Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på din aktive indmeldelse af foreningen. 


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. 
 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn – herunder regnskabslovgivningen- opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

1.   udgave 23.05.2018 Birthe Skovholm


 
LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark