9. december 2023 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke
v/ kirkeværge Jørgen Jessen.

Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter Basse, der var tiltrådt to år tidligere, skulle have døbt deres førstefødte, der skulle hedde Johanne Christiane.


Deltagerne ved dåbshandlingen var ikke helt almindelige. Den lille pige blev således ”holdt over Daaben af hendes højgrevelige Naade Grevinde Stolberg paa Rondsted”. Fadderne var ”Comtesse Henr: Katharine Stolberg, Grev Christian Stolberg og Grev Friderich, Hr. Clauswitz Greverners Hovmester på Rondsted og Jomfru Johanne Christiane

  

Basse sammesteds”.  

Carl Christian Clausewitz var grevernes huslærer og mentor, tysk præstesøn og pædagog. Johanne Christiane var nærmeste søster til Karen Nielsdatter. Alle kom fra Rungstedgaard, idet Johanne Christiane ifølge kirkebogsoplysningerne ved en barnedåb i Birkerød samme år var grevindens kammerjomfru. Det er formentlig hendes stilling den yngre søster Rosine overtager i 1768, da Johanne Christiane bliver gift og flytter til København. 

Også ved præsteparrets anden dåb i 1769 kom alle fra Rungstedgaard: Komtesse Augusta Louise Stolberg bar barnet, og grev Frederik Stolberg og Clausewitz, samt præstefruens næstyngste søster Rosine Nielsdatter Basse var faddere. Ved de følgende syv børns dåb var der ingen med fra Rungstedgaard. 

 

For at forstå disse særlige dåbshandlinger skal man formentlig sætte dem i relation til de stærke strømninger, der på dette tidspunkt var i Europa inden for religion, litteratur, filosofi og digtning. Specielt havde pietismen vundet indpas; men også en udbredelse af Brødremenigheden Herrnhuterne fandt sted med stor tilslutning. Selv vor konge Christian 6, der tiltrådte i 1730, var tiltalt af disse strømninger og støttede dem.  

Den herrnhutiske vækkelse opstod i 1727, stiftet af Nicolaus Ludwig von Zinzendorf i Sachsen. En flok ”brødre” fra Østeuropa (Böhmen eller Mähren), der flygtede fra deres katolsk dominerede hjemegn, fandt asyl på Zinzendorf’s gods og dannede med ham brødremenigheden. Kolonien kaldtes derefter Herrnhut.  Zinzendorf reagerede imod de strenge pietistiske retninger og lagde vægt på et følelsesbetonet, evangelisk kristendomssyn. Han ønskede at samle tilhængere fra forskellige kirkesamfund, uden at de skulle forlade deres egne kirker. Brødremenigheden udviklede sig imidlertid hurtigt til at blive en selvstændig evangelisk kirke med en omfattende missionsvirksomhed i Europa, Vestindien, Amerika og Grønland. 

Netop præstefamilien i Blovstrød stammede fra en aktiv fortaler for de herrnhutiske tanker, nemlig præsten Niels Pedersen Basse. Han virkede fra 1739 til 1767 i Sønderby sogn på Fyn og var gift med rådmandsdatteren fra Nyborg, Giertrud Kathrine Fibiger. Han havde bl.a. etableret skole for piger - herunder for sine egne fem døtre - hvortil der blev indkaldt lærere direkte fra Herrnhut. To af døtrene blev gift udenlandsk med mænd af herrnhutisk orientering.  Blovstrødpræsten Niels Hansen Møllers svigerfamilie 

Den ældste datter Karen blev fra 1765 præstefruen i Blovstrød, og fra hendes faders død i 1767 finder vi tre af hendes andre søstre: Johanne Christiane, Rosine og Giertrud Catharine dels på Rungstedgaard og dels i Blovstrød præstegård. Men også moderen flytter hertil. Giertrud Catharine bemærker således i sine erindringer gengivet i Nachrichten Brüder-Gemeine (Brødremenighedens Efterretninger) i 1824, at hun i 1766 ”forlod mine forældres hjem og flyttede til min ældre søster, hvis mand var præst i Blaustrød”, og hun skriver videre, at efter faderens død i 1767 ”tog også min moder til Blaustrød”. Allerede i 1768 giver moderen hende som 14-årig lov til sammen med den otte år ældre søster Dorthe at flytte til Brødremenigheden i Zeist i Holland, hvorfra hun efter to uger fortsætter alene til Neuwied. Som 25-årig bliver hun gift med en af menighedens brødre og sendt videre til en enhed af brødremenigheden i Montmirail i Schweiz. 

Også præsten Niels Hansen Møller selv synes at have hørt til kredsen om herrnhuterne. I en slægtstavle for en kaptajn Carl Nicolaus Christian von Kühle oplyses, at von Kühle i 1781 køber Sandholm i udkanten af Blovstrød, og der peges på, at det bl.a. er en fordel, at han herved er ”tæt ved den kendte herrnhutiske præst i Blovstrød Niels Hansen Møller.” Bemærkningen oplyses at være skrevet af en professionel slægtsforsker sidst i 1800-tallet. Kaptajn von Kühle står fadder til præstefamiliens sidste barn i 1785. 

I 1766 købte den holstenske grevinde Stolberg Rungstedgaard, efter at hendes mand, Christian Günther greve af Stolberg, var død. Hendes fødenavn var Christiane Charlotte von Castell-Remlingen, og hun var grandkusine til Christian 6’s dronning, Sofie Magdalene. Christian Günthers far var grandfætter til grev Kristian Ernst von Stolberg, der var fætter til Christian 6 og ansat af ham som geheimeråd. Christian Günther fik gennem ham stilling som kaptajn i livgarden i København. Han fandt dog ikke denne stilling tilfredsstillende og blev af kongen tilbudt jobbet som amtmand i Segeberg i Holsten. Fra 1756 ansætter enkedronning Sofie Magdalene ham som rådgiver og overhofmester ved hendes drift af Hørsholm slot. Det var under hans påvirkning, hun som den første herhjemme frigjorde sine bønder fra hoveriet og lod dem overtage deres fæstegårde. I taknemmelighed lod hun i 1766 rejse en endnu eksisterende obelisk for at mindes Stolberg. Denne ansættelse og de meget nære forbindelser til kongehuset betød, at familien Stolberg havde deres gang i København og specielt i området omkring Hørsholm, som Christian 6 og Sofie Magdalene særligt yndede. 

Første søndag efter påske i 1766 blev grevesønnerne Christian af Stolberg og Frederich Leopold af Stolberg og deres søster grevinde Henriette Katharina af Stolberg alle tre konfirmeret i Blovstrød kirke, og året efter konfirmeredes den anden søster komtesse Augusta Louise af Stolberg. Samtidig konfirmeredes Giertrud Kathrine Fibigers yngste datter Giertrud Catharine Basse. Det er bemærkelsesværdigt, at det skete i Blovstrød kirke, da Rungstedgård dengang hørte til Birkerød sogn.

 

Blovstrød kirkebog 1766-1767. Konfirmation af grever og comtesser Stolberg

Grevinde Stolberg følte sig nært knyttet til Herrnhutkredsen.  Det kan være præget af, at hendes farfars 2. hustru var Nicolaus Ludwig von Zinzendorfs faster. Zinzendorf var fra 1731 i forhandlinger med kongen om udbredelsen af herrnhutbevægelsen til Vestindien og Grønland; men da der opstod en modvilje mod de aggressive herrnhutaktiviteter i Danmark valgte Christian 6 at afvise ham omkring 1733 og vende sig mod sin fætter, Kristian Ernst von Stolberg, der stod for en mere moderat pietisme. Stolberg blev kongens nære rådgiver. Herrnhutbevægelsen blev dog igen anerkendt ca. 20 år senere, hvilket bl.a. gav sig udtryk i etableringen af Brødremenigheden i Christiansfeld i 1773. Grevinden var meget optaget af de nye tanker og arrangerede besøg af kvinder fra Herrnhut til hjemmet.  

Der har således været en væsentlig fælles interesse for samkvem mellem præstefamilien i Blovstrød og grevefamilien på Rungstedgaard. Grevesønnernes og komtessernes konfirmation i Blovstrød kirke, samt personkredsen omkring de to ovenfor nævnte dåbs- og konfirmationshandlinger bekræfter, at det har været tilfældet.  

Grevinden dør dog allerede i 1773, hvor hun bliver begravet i Birkerød kirke den 24. december, 50 år gammel.  

Begge grevesønnerne bliver anerkendte digtere. De drager fra 1770 på en 6 år lang uddannelsesrejse sammen med deres mentor Clausewitz til bl.a. Halle, Hamburg, Göttingen og Schweiz. Undervejs har de blandt mange andre adelsfolk og kulturpersonligheder venskabeligt samvær med digtere som Klopstock og Goethe. Deres søster, komtesse Augusta Louise Stolberg, bliver fortrolig brevven med Goethe og af ham omtalt som ”liebes Gustchen” eller ”kære lille Augusta”. For fuldstændigheden skyld skal det nævnes, at Augusta i 1783 bliver gift med den danske udenrigsminister, grev Andreas Peter Bernstorff efter hans første kones død, hendes søster Henriette Frederikke. 

Grevindens død og grevernes bortrejse kan forklare det forholdsvis korte tidsrum, samspillet mellem de to familier tilsyneladende varede. At der har været samkvem senere efter grevernes hjemkomst fra udlandet synes Carl Clausewitz’s bryllup i 1778 med Rosines svigerinde dog at pege på.  

Der har været tæt sammenhold i præste-familien. Således deltager søstrene som faddere ved familiens dåbshandlinger i Blovstrød helt frem til 1783. Som ovenfor nævnt flyttede også Karen Nielsdatters moder Giertrud Kathrine Fibiger til Blovstrød straks efter mandens død i 1767. Hun har med baggrund i sit lange samliv med den herrnhutorienterede præst Niels Pedersen Basse i særdeleshed kunnet være bindeled til aktiviteterne omkring Rungstedgaard.  

Vi læser imidlertid først om hende i kirkebøgerne i forbindelse med hendes begravelse den 11. november 1780, hvor hun bliver begravet af sin svigersøn Niels Hansen Møller inde i kirken. Stenen, der endnu i dag ligger i kirkegulvet under buen til tårnet, bærer indskriften:   

  HER UNDER HVILER

  GIERTRUD KATRINE

  FIBIGER

  SAL HR NIELS BASSES

  FØD D 22 JUL

  1717

  SALIG HENSOVED

  D 2 NOV 1780.

 

Der har hersket tvivl om, hvorvidt begravelsen er sket inde i kirken. Af Blovstrød kirkes regnskab fremgår det imidlertid, at
”Kirken modtog 10 rdl. for 11. nov. at have ringet en time over H. Mad. Basse og hendes ligsted i kirken”. Mon ikke fru Fibiger har været en markant personlighed i præstens virke med en betydningsfuld kontaktflade til kultur og aristokrati, så han har villet yde hende denne særlige gestus.  

Det var i øvrigt ikke ukendt for Niels Hansen Møller med begravelse i en kirke. Således var det helt normalt i Køge, hvor han voksede op. Som kuriosum kan det nævnes, at han bliver kaldet til præst i Jørlunde kirke i 1786, hvor hans forgænger i embedet bliver begravet i kirken ved ”mandfolkenes stole, 3. stol fra prædikestolen”. Så vidt vides er dette den eneste begravelse inden døre i Jørlunde kirke. 

 

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark