28. februar 2024 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail

Lidt om vejnavnene i Allerød Kommune


Vi har nok alle på et eller andet tidspunkt stået ved et vejskilt og undret os over, hvorfor denne gade eller vej har fået netop dette navn.

Selvom vi i Allerød Kommune ikke kan måle os med hovedstadens næsten uforståelige vejnavne som f.eks. Vimmelskaftet, Farimagsgade, Klareboderne, Pustervig og mange flere, så har vi dog nogle stykker, der godt kunne klare lidt forklaring.Aggebovej

Opkaldt efter huset ”Aggebo”, der lå der, hvor Lillerød Boghandels parkeringsplads ligger i dag.

Barresøvej
Efter gårdnavnet Barresø, der oprindelig hed Barnesø (Matriklen 1844). I markbogen fra 1682 nævnes Barne Søes Krat samt Lille og Store Barne Søe Støvker. Navnet kan stamme fra, at et barn engang kan være druknet i søen. (Kilde: Naturparken mellem Farum og Slangerup (1963) s. 42.)

Byagervej
Hed indtil kommunesammenlægningen i 1970 Nyvej. Se Nyvangsvej.

Camilla Larsens Vej
Vejen er opkaldt efter Lynges mangeårige hjemmesygeplejerske Camilla Marie Larsen (1894-1981).
Camilla Larsen var født på Lynge Mark og efter en uddannelse som sygeplejerske på Hillerød Sygehus, vendte hun hjem til fødesognet.
Camilla Larsen travede kilometer efter kilometer ad landevejene for at hjælpe til ved fødsler og ved sygdom. Var vejret dårligt, havde hun gerne en læderhjelm på hovedet, ligesom datidens piloter, samt en stok i den ene hånd og sygetasken i den anden. Når vejret var godt, tog hun cyklen.
Camilla Larsen sluttede sin sygeplejerskekarriere som bestyrer på Jørlunde Alderdomshjem, og hun endte sine dage på plejehjemmet Solhøj i Slangerup.

Dalgårdsparken
Vejen er opkaldt fru Metha Matthiesen, født Dalgård, der boede i nr. 4.

Ejnars Sti
En gammel stiforbindelse mellem Blovstrød og Lillerød opkaldt efter fagforeningsformand Ejnar Petersen (1913-1985), der i mere end 30 år sad i Blovstrød Sogneråd og Allerød Byråd for Socialdemokratiet. Det var Ejnar Petersens fortjeneste, at stien i 1973 blev asfalteret og fik vejbelysning.

Frederik VIIs Vej
Opkaldt efter den arkæologisk interesserede konge, der besøgte Dæmpegårdsdyssen i 1859. Året efter blev datoen 30.6.1860 og Frederiks monogram indhugget i en af dyssens sten til minde om besøget.

Fritz Hansensvej
...
hed indtil 1. april 1977 Vinkelvej. Da der også var en Vinkelvej i Lynge, måtte man efter kommunesammenlægningen (iflg. krav fra Boligministeriet) ændre det ene vejnavn, og det blev Vinkelvej i Lillerød, der fik nyt navn.
Det er uvist, om det er den "gamle" Fritz Hansen, den "unge" Fritz Hansen eller møbelfabrikken Fritz Hansen, som vejen er opkaldt efter.
Den "gamle" Fritz Hansen (1847-1902) var grundlægger af møbelfabrikken. Han var udlært snedker og startede firmaet i København i 1872.
I 1896 købte han jord i Allerød og anlagde et savværk med tilhørende maskiner. På grund af svigtende helbred afstod FH virksomheden til sin søn Christian E. Hansen i 1899, og Fritz døde kun 55 år gammel i 1902.
Virksomheden voksede støt, og efter 25 år var der 50 ansatte.
Chr. E. Hansen havde 3 sønner: Poul Fritz Hansen (den "unge")(1902-1987), Søren Christian Hansen (1905- ?) og Knud Marius Hansen (1911- ?). Fritz var uddannet stolemager, Søren fik en handelsuddannelse og Knud blev forstmand.
Fritz og Søren trådte ind i ledelsen af fabrikken i 1928, og i 1933 blev de faderens kompagnoner. Fritz Hansen blev chef for møbelfabrikken, mens broderen tog sig af administrationen og udstillingen.
Den "unge" Fritz Hansen revolutionerede dansk møbeldesign, da han fik datidens førende arkitekter til at tegne møbler for sig.
Med Arne Jacobsens formpressede stol fra 1951, blev fabrikkens navn for alvor slået fast, og et utal af vore dygtigste arkitekter har i tidens løb tegnet møbler for FH.
I 1979 solgte familien fabrikken til Skandinavisk Holding.

Gl. Skolegårdsvej
Vejen ligger ved Lillerøds første skole, Gl. Skolegård, opført 1822 på Kollerødvej 49-51. Her var skole indtil 1910, hvor man flyttede til den ”nye” skole på Frederiksborgvej. 

Hesselgårdsvej
Opkaldt efter gård i Høvelte, der lå til venstre for Gadekæret, når man kommer fra Høvelte Kaserne.

Hestetangsvej
Efter stednavnet Hestetang, der også findes i Hestetangskov, Hestetangsåen og Hestetangsmøllerne. Første led kommer enten af hessel = hassel eller af hæs = stakke. Andet led er tange = halvø. (Kilde: H. Thueslev: Hestetangsmøllerne. Lynge gennem 900 år (1985) s. 110)

Hvidehusvej
Efter ejendommen Hvide Hus matr.nr. 9 l Lillerød by og sogn bygget 1912.

Irisvej
I Lillerød sogneråds forhandlingsprotokol kan man under 14.10.1927 læse, at "Grundejerforeningen anmodede om at "Fredensvej" fik navneforandring til "Irisvej". Sognerådet havde intet herimod at indvende."
En anden kilde fortæller, at det var tømrer Jørgensen, der byggede Irisvej nr. 12, som var ophavsmand til navnet. Han havde haft en ejendom i Slangerup, der hed Irisminde, og derfor kom vejen til at hedde Irisvej.
 

Kai Hoffmannsvej
Opkaldt efter digteren Kai Hoffmann (1874-1949), der i slutningen af 1920´erne boede på vejen i nummer 6. Hoffmann er især kendt for sangen ”Den danske sang er en ung blond Pige”, som han skrev i 1924, og som Carl Nielsen satte i musik i 1926.Forfatteren Harald Herdal overtog Hoffmanns hus i 1930 og blev gift med hans datter Eline i 1931.
Kai Hoffmann døde i Lyngby i 1949.

Kedelsøvej
Efter udtørret sø. Kedel = sænkning i terrænet.

Knud Rasmussensvej
Efter grønlandsforskeren Knud Rasmussen, hvis far, Christian V. Rasmussen, var sognepræst i Lynge Kirke 1896-1918.

Kokkedalen
Efter gården Kokkedal matr. nr. 10 a Lynge. I dag ligger børnehaven Molevitten på stedet.

Krogenlundsvej
Oprindelig Krogelund (Matriklen 1844) af ordet krog. Der findes flere ”vrange bøge” i skoven og deres krogede vækst kan være årsag til navnet.

Lilledal
Oprindelig det svenske Lilladal, der var navnet på huset M.D. Madsensvej 4, som blev bygget af den svenske kurvemager Carl Johansson. Da man skulle bygge huset, måtte man først fylde et hul (en lille dal) på grunden, og derfor kom huset til at hedde Lilladal. Det var i øvrigt det andet hus, der blev bygget på Madsensvej efter udstykningen i 1904. Det første var M.D. Madsens hus Villa Landro på nr. 12.

Lillegårdsvej
Opkaldt efter gården Lillegård, Gl. Lyngevej 87. (Tidligere Fjerkræsslagteri)

Lindholmgårdsvej
Efter gården matr.nr. 7 a Ludserød. Ludserød ændrede i 1922 navn til Høvelte.

Lynge Stationsvej
Vejen er opkaldt efter Lynge Station, der lå på Lynge Stationsvej 11. Lynge var en station på Slangerupbanen, der gik fra København til Slangerup over Farum – Vassingerød – Lynge - Uggeløse Skov og Lindholm.
Slangerupbanen blev åbnet den 20. april 1906 og overgik i 1948 til D.S.B. I maj 1954 blev banen nedlagt, men Lynge Station fortsatte som privat beboelse. 

Lærkenborg Allé
Efter gården Lærkenborg, der lå lige syd for enden af Lærkenborg Allé. Nedrevet 1974.

M.D. Madsensvej
...er opkaldt efter grosserer Mads Danielsen Madsen født 1.12.1842 og død 1.1.1923. Madsen stammede fra Jylland og kom fra små kår. Ved flid og sparsommelighed havde han tjent sine penge bl.a. på at sælge finsk smør. Han købte i 1895 Hvidesten, som han drev som landbrug frem til 1903, hvor han solgte gården og i stedet købte Irisvej 3, der i dag kaldes "Irisgården".
I 1903-04 anlagde han en ny vej (kaldet Madsensvej fra 1927, hvor man indførte vejnavne), som gik fra Frederiksborgvej ned over hans jord til den nuværende Allerød Stationsvej. På et kort fra 1898 ses en snoet sti fra Frederiksborgvej til stationen, og det var i stedet for denne sti, at Madsen anlagde den nye vej. I 1904 byggede han "Villa Landro" (nr. 12 på Madsensvej), og her boede han på sine gamle dage.
Madsen var gift med Marie Nikoline Christine født Nord. Grosserer Madsen var en meget hjælpsom og venlig person, og han og hustruen oprettede et legat med en kapital på 5.000 kr., der blev uddelt til værdigt trængende i Lillerød.

M
elchiorsvej
Melchior Christensen (1876-1955) var landmand, ejendomshandler og bankbestyrer i Hillerød Landbobanks Lillerødafdeling fra starten i 1918 og indtil får år før sin død.
Han stammede fra Vejle-egnen og kom i 1900 til Lillerød, hvor han i starten drev landbrug på Sandholmgård i Horsemosen.
Han fortsatte som ejendomshandler og udstykkede Sandholmgårds jord, hvoraf han solgte et større areal til søfartschef V. Heise.
Christensen var medstifter af Hillerød Landbobank og sad i både bankens repræsentantskab og bestyrelse gennem mange år.
Melchior Christensen var medlem af Lillerød sogneråd i flere perioder for Borgerlisten.
Han en ivrig forkæmper for at Lillerød fik eget posthus og egen politibetjent, og han var formand for Vejudvalget og sad i Socialudvalget. Han var med til at starte Lillerød-Blovstrød Grundejerforening, hvor han var formand i mange år, samt Lillerød Vandværk, hvor han var kasserer.

Mose Anders Vej
Opkaldt efter husmanden Anders Pedersen (1794-1863). Anders blev kaldt Mose Anders efter placeringen af huset, hvor han boede i Bastrup. Mose Anders Hus ligger på Mose Anders Vej nr. 4. Anders var på sine gamle dage omgangsfattiglem, dvs. han gik på omgang mellem gårdene i pastoratet, hvor han hjalp til med det han kunne klare. Han fik så kost og logi i en eller to dage hvert sted, hvorefter han måtte videre til næste gård.


Mølcks Passage
På hjørnet af Allerød Stationsvej og Amtsvej lå Mølcks Konditori fra 1925 til 1964. Bygningen blev nedrevet i 1966.
Konditoriet var bygget af værkfører Christian Mølck (1872-1958), og det blev i starten drevet af datteren Gudrun (1902-80) og sønnen Reinhart Mølck, der var bager. Gudrun stod i forretningen og serverede i konditoriet. Da Reinhart efter et års tid i bageriet emigrerede til Argentina, uddannede en anden søster, Ingrid (1905- ?) sig til konditor, og hun overtog herefter det bagvedliggende bageri, mens Gudrun stadig klarede forretning og konditori.
Konditoriet fungerede som mødested for mange foreningsbestyrelser.
BP købte Mølcks Konditori i 1964 og rev efter et par år bygningen ned. Efter yderligere nogle år blev der bygget en BP-servicestation på hjørnegrunden. Benzintanken blev taget i brug d. 5.12.1970 og blev i 1987 omdøbt til Q8.
 

Nyvangsvej
Ved kommunesammenlægningen i 1970 var der tre veje med navnet Nyvej - én i hver af de gamle sognekommuner. Lillerød fik lov til at beholde sin Nyvej, mens Blovstrøds skiftede navn til Byagervej.
I Uggeløse var der flere af beboerne på Nyvej, der foreslog Nyvangsvej som nyt vejnavn, fordi de enten kom Nyvangsgård i Lynge eller Nyvangsgård i Ganløse Mørke.


P.D. Jensensvej
Vej i Lynge opkaldt efter sognerådsformand og ”sognekonge” Peter David Jensen (1880-1955).
P.D. Jensen var født i Skævinge, hvor hans far var skomager. Som barn blev han hurtigt opmærksom på de sociale uligheder og interessen for samfundsforhold blev vakt. Efter flere ophold på forskellige højskoler samt et landbrugsskoleophold tog P.D. Jensen et halvt år til England og derefter et halvt år til Tyskland for at videreuddanne sig. I et par år var han kontrolassistent på Helsinge-egnen, og han deltog samtidigt aktivt i dannelsen af Det radikale Venstre. Trods sin unge alder blev han valgt til formand for de radikale i Helsinge.
I 1911 giftede han sig med Anna og overtog Julemosegård i Lynge. Han havde gården indtil
1917, hvor han i stedet købte den mindre ejendom Moselund på Hillerødvej 46.
Samme år var P.D. blevet indvalgt i sognerådet og også valgt som dets formand - et hverv han med en pause fra 1921-24 bestred helt frem til 1954.
Fra 1939-45 var P.D. Jensen medlem af Folketinget for Radikale Venstre valgt i Hillerødkredsen.
P.D. Jensen sad i utallige råd og udvalg både lokalt i Lynge-Uggeløse og på amtsplan. Han var elsket af mange og hadet af nogle – som det jo må være, når man sidder som sognerådsformand i 34 år.
Hans eftermæle fortæller, at han altid arbejdede for de små i samfundet, og et af højdepunkterne i hans virke som sognerådsformand var da også indvielsen af ”De gamles Hus” (nu Lyngehus) i 1941. Her var plads til 24 beboere, som nu kunne forblive i hjemkommunen i stedet for at skulle sendes på Brønsholmdal i Karlebo sogn, som mindede de ”gamle” om ældre tiders fattighuse.
I sydfløjen til ”De gamles Hus” fik Lynge-Uggeløse Kommune eget kommunekontor med mødelokale, og i kælderen blev der indrettet bibliotek og badeanstalt.
P.D. Jensen var også primusmotor i bygningen af Lynge Centralskole i stedet for de fire gamle landsbyskoler.

Prins Valdemars Allé
...er opkaldt efter Chr. IX´s yngste søn, prins Valdemar (1858-1939), der var gift med prinsesse Marie af Orleans. Valdemar og Marie lagde navn til "Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond", hvis formål var at hjælpe gamle og trængende søfolk samt disses nære slægtninge.
I 1928 vedtog man, efter en indsamling blandt danske verden over, at købe fhv. købmand L.S. Frederiksens villa i Allerød og indrette den til hvilehjem for gamle sømænd af alle grader, til minde om de danske sømænds indsats under 1. verdenskrig.
Hvilehjemmet blev indviet d. 15. juni 1928 under stor festivitas på adressen Prins Valdemars Allé 4.
I årenes løb har tusindvis af pensionerede sømænd, -hustruer og sømandsenker haft glæde af et ferieophold i Allerød, men som tiden gik, blev det mere og mere svært for bestyrelsen at skaffe midler til driften af hjemmet.
I 1980 købte Allerød Kommune ejendommen, og værelserne blev i perioder udlejet til husvilde.
Først i 1990´erne blev bygningen nedrevet for at gøre plads for Allerød Almennyttige Boligselskabs byggeri.
Pr. Valdemars Allé var oprindelig en jagtvej, der forbandt Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov.
Før 1928 hed den blot ”Alléen”, men efter opfordring fra Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond blev navnet ændret til Prins Valdemars Allé. Prinsen gav selv d. 10.4.1928 ”sit Minde til, at den omhandlede ”Alleen” i Allerød fremtidigt benævnes ”Prins Valdemars Alle”.”
Selvom vejen lå i Blovstrød sogn, var Prins Valdemars Allé Lillerøds "handelsstrøg" omkring århundredskiftet indtil Madsensvejs forretninger blev etableret.

Ravnebjergvej
Efter Ravnebjerg – bakken med Lillerøds vandtårn

Røglevej
Områdestednavn. Første led røgle betyder enten en dynge/hob af tørv eller kornneg eller også betyder det en langstrakt, lav forhøjning – en ryg af en ager.

Smedegyden                                                                                                                                              
Her lå Blovstrød gamle smedie ned mod Kongevejen. Smedien kan føres tilbage til 1700-tallet, og den blev revet ned i forbindelse med Kongevejens udvidelse sidst i 1950´erne.

Stumpedyssevej
Opkaldt efter langdyssen, Stumpedyssen.

Thorsvej
Opkaldt efter en schæferhund ved navn Thor. (Kilde: Allerød Posten nr. 12. 1985) 

Tingbækvej
Efter stednavnet Tingbæk og gården Tingbækgård. (Området hvor Blokken ligger i dag)

Tunet
Efter husenes placering rundt om et fællesareal ligesom husene rundt om et ”tun” (gårdsplads) på en norsk bondegård.

Vejrmøllevej
Der var vejrmøller eller vindmotorer på både ejendommen Lynge Bygade 6 og 9, der begge kunne ses vidt omkring, men ellers er der ingen forklaring på navnet Vejrmøllevej.

Vestvej
En del af Lillerøds vestlige grænse mod Lynge.

V. Heisesvej
På Lillerød Sogneråds møde den 14.10.1927 "vedtoges det, at kalde vejen der føres ind mellem villaerne 'Rötting' og 'Rosenly' for "V. Heisesvej."
Efter søfartschef Vilhelm Heise (1858-1924), der udstykkede arealet. Han var brorsøn til komponisten P.A. Heise, der var gift med Ville Heise.

Ville Heise Park 
Opkaldt efter Vilhelmine (Ville) Heise, født Hage (1838-1912). Ville Heise var millionærdatter og gift med komponisten Peter Heise. Ville Heise holdt meget af børn, men fik ingen selv. Hun indstiftede Ville Heises Legat, der i 1898 opførte et børnehjem i Snekkersten. Dette hjem lukkede og for pengene, der kom ind fra salget af grunden i Snekkersten, byggede legatet Ville Heises Behandlingshjem i Lillerød, der blev indviet i 1973. Behandlingshjemmet lukkede i 1991, og Allerød Kommune overtog ejendommen i efteråret 1992. Efter en arkitektkonkurrence i 1993 blev der bygget boliger på området.

Wolthersvej
I.E. Wolthers (1843-1924) var overintendent ved militæret, boede i nr. 6 og ligger begravet på Lillerød kirkegård.

 

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årberetning 2022  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Kontakt os Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Programmet Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Bastruptårnet Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark