29. november 2022 | LAFAK butikken | Links | Galleri | Undersøgelse | SiteMap | LogIn 
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Kirkehaven 10
3450 Allerød

Tlf.: 48 17 08 91
lafak@lafak.dk
 Tip en ven
Dit navn:
Din e-mail adresse:
Modtagers mail adresse(r):
Nyhedsmail
Vedtægter for LAFAK

 

VEDTÆGTER

for

LOKALHISTORISK ARKIV OG

FORENING I ALLERØD KOMMUNE

 

 

 

§ 1

 

Navnet er LOKALHISTORISK ARKIV OG FORENING I ALLERØD KOMMUNE.

Hjemsted og arbejdsområde er Allerød Kommune.

 

§ 2

 

Formålet er at studere, udbrede kendskab til og vække interesse for Allerød kommunes historie, topografi, naturhistorie, kulturelle og sociale forhold samt dermed beslægtede emner, som har tilknytning til Allerød kommune. Yderligere har foreningen til formål at støtte bestræbelser, som går ud på at bevare, hvad der skønnes at have historisk og æstetisk værdi.

Foreningen (LAFAK) er medlem af Organisationen Danske Arkiver (ODA), SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) eller anden relevant sammenslutning og overholder de givne medlemskrav.

LAFAK kan efter bestyrelsens valg indmeldes i regionale og landsdækkende fagligt relevante foreninger.

 

 

§ 3

 

Foreningen driver et Lokalhistorisk Arkiv, bestyrelsen ansætter en arkivleder med ansvar for arkivdriften.

Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare og formidle det lokalhistoriske arkivmateriale.

Arkivet sørger for en god arkivmæssig opbevaring samt en forsvarlig journalisering og registrering af materialet.

Arkivet har en fast annonceret åbningstid, der svarer til ODA´s forskrifter.

Brug af samlingerne sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes.

 

§ 4

 

Som medlemmer optages enhver borger, virksomhed eller erhvervsdrivende, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen og gælder for et år.

Desuden søger foreningen at fremme sine formål ved bl.a. at lade afholde foredrag og udstillinger.

 

 

§ 5

 

Stk.1  Generalforsamlingen er øverste myndighed.


Stk.2  Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når
          den er lovlig 
indvarslet.


Stk.3  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
          februar 
måned.

          Den indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse
          i den l
okale presse og på Arkivets hjemmeside
          www.lafak.dk.

 

Stk. 4  Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

                                   1.  Valg af dirigent.

                                   2.  Beretning om foreningens
                                        virksomhed.

                                   3.  Forelæggelse af det reviderede 
                                        regnskab til 
godkendelse.

                                   4.  Forelæggelse af budget

                                   5.  Fastsættelse af kontingent for det
                                        følgende år.

                                   6.  Valg af                  

                                                    a) bestyrelsesmedlemmer

                                                    b) 2 suppleanter

                                                    c) 1 revisor

                                                    d) 1 revisorsuppleant

                                   7.  Indkomne forslag. De skal være 
                                        skriftlige og 
være formanden i
                                        hænde senest 1 uge før 
                                        generalforsamlingen

                                   8.  Eventuelt

 

Stk. 5  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen  beslutter det, eller når mindst 1/4 af medlemmerne begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsordenen for det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da den ekstraordinære generalforsamling inden 1 måned med 14 dages varsel.


Stk. 6  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Hvert medlemskab dækker en husstand, men giver kun én stemme til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ifølge fuldmagt. Kun punkter optaget på dagsordenen kan bringes til afstemning.

 

§ 6

 

Stk. 1  Bestyrelsen består af  7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen efter en 2-årig turnus med 3 i ulige år og 4 i lige år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 2  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.


Stk. 3  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine forhandlinger.

 

§ 7

 

Stk. 1  Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister


Stk. 2  Bestyrelsen kan give fuldmagt til en regnskabsfører, der varetager den daglige regnskabsførelse


Stk. 3  Kassebeholdningen skal henstå på en konto i en bank eller sparekasse.


Stk. 4  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det afsluttede regnskab forelægges i revideret stand til godkendelse på den derefter følgende ordinære generalforsamling.


Stk. 5 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved eventuel optagelse af lån og andre større økonomiske dispositioner kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§ 8

 

Til vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere. Her kræver disse vedtagelser 3/4 af de afgivne stemmer.

 

§ 9

 

Ved foreningens opløsning overføres formuen til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens beslutning.

Samlingerne anbringes efter nærmere aftale med byrådet således, at deres forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

 

 

                                 

                      Vedtaget d. 13. september 1978

                       Revideret 1993, 2001, 2004, 2007 samt 2019

                             

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+
Home Kontakt os Om LAFAK Bestyrelsen  LAFAKs Årsberetning 2021  LAFAKs vedtægter  Medlemskab  Arkivets indhold  Nøglehullet - læs artikler Indhold 1984-2007  Forfattere   Kirken i Kattehale  Kristian ”Jyde”  Karl Schrøder  Allerød Biograf  Drabæk-visen  Lynge for 100 år siden  Dysserne i Tokkekøb Hegn  Anders fra Uggeløse  Lillerøds mæcen  Blovstrød Gadekjær  Lillerød Sprøjtehus  Tyske flygtninge  Storedam  Lillerød Lervarefabrik LAFAKs Privatlivspolitik Bliv medlem Udstillingen Programmet Allerødfrisen Allerødbilleder 1 Allerødbilleder 2 Om Lillerød-Allerød Lurplanche Allerødgård/Møggården Brudevæltelurerne En oldtidsbygd  Lurerne fra Allerød  Litteraturliste  Rundtur i Allerød Lynge gennem 900 år Ludserød - Høvelte Solevad Sømandshjemmet Lerblandinger fra Fr.holm  Allerød og Blovstrød Teglværker Mindestenen i Tokkekøb Hegn Fortid i Lillerød Efterlysninger Undervisningsmateriale Stednavne Gravsten Blovstrød Kirke Vores butik Vejnavne i Allerød Firmamedlemmer Støt vores sponsorer CMS v3.1s v3.1b v3.1v v4.SEO - Idé, koncept og programmering af Design-Line Danmark - © 2004 Design-Line Danmark